Janusz Korczak Stichting

Korczak Internationaal

About Janusz Korczak, all over the world

In vele landen zijn verenigingen of stichtingen werkzaam met het doel de ideeën van Janusz Korczak te verspreiden. In de IKA (International Korczak Association) werken zij samen. De Janusz Korczak Stichting is  lid van IKA. Via onderstaande links komt u op de websites van een aantal Korczak-organisaties elders in de wereld.

De IKA heeft een eigen Facebook pagina: https://www.facebook.com/pg/IKAssociation/posts/

Een uitgebreid overzicht van contactadressen van Korczak associaties in vele landen vindt u bij: http://www.korczak.org.uk (associations)

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit mensen die het werk van onze stichting een warm hart toedragen. Wij zijn blij dat belangrijke voortrekkers uit de wereld van onderwijs en opvoeding ons ondersteunen om het gedachtegoed van Janusz Korczak te verspreiden en op te komen voor de rechten van kinderen. In het comité hebben zitting:

1. Jacques Vriens, oud-basisschooldirecteur en kinderboekenschrijver

9a3c0b5“Het is belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun talenten te ontdekken om die te kunnen inzetten voor zichzelf maar óók voor anderen. Dat geeft zelfvertrouwen en vanuit dat gevoel kunnen kinderen aan de slag gaan met de dingen waar ze moeite mee hebben. Daarom spreken de ideeën van Janusz Korczak mij bijzonder aan.”

2.  drs. Riemke Leusink, rector Chr. Lyceum  Zeist 

images-1“ Net als koning Matthijsje de Eerste zijn de ‘prinsjes en prinsesjes’ van de 21ste eeuw vaak eenzaam. Opgroeiend in een tijd  van overvloed, ogenschijnlijk grenzeloze keuzevrijheid en sociale media zijn jongeren op zoek naar wie zij zijn. Juist in onze complexe samenleving is Korczak  actueler en urgenter dan ooit.”

3. prof. dr. Luc Stevens, directeur NIVOZ

Unknown-1 “Korczak, een groot postmodern pedagoog. Actueel dus.”

 4. prof. dr. Hugo Heymans, directie Emma kinderziekenhuis AMC

Unknown-2“Janusz Korczak is voor mij een lichtend voorbeeld van een kinderarts die zich al vroeg in de vorige eeuw heeft ingezet om kinderen de kans te geven hun talenten, hun mogelijkheden, ondanks slechte sociale, economische en/of medische omstandigheden optimaal te ontwikkelen.”

 

5. prof. dr. Jan Willems  (Centre for Human Rights,Maastricht University Faculty of Law)

file2217431855511381216_135x192

 

“De rechten van het kind eisen een nieuwe ethiek die de gezonde ontwikkeling van elk kind als mens en burger voorop stelt. Wat Korczak persoonlijk voorleefde, moeten wij maatschappelijk waar maken.”

 

6. Herman van Veen (artiest, voorvechter voor de rechten van het kind), mede namens Lot’s Foundation.

images“Gaat het de kinderen goed, dan gaat het de wereld goed.”

7. prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek RU Utrecht

Unknown

 

“Kinderen ontwikkelen zich niet zozeer door talloze deugden bij hen naar binnen te gieten, ze doen dat wel in een pedagogisch deugdelijke omgeving die egocentrisme weet om te zetten in sociaal gedrag.  Korczak kan daarbij een belangrijke inspirator zijn.”[/fusion_text]

Bestuur

De stichting heeft een bestuur bestaande uit 9 leden. Zij zijn allen vrijwillig op persoonlijke titel toegetreden tot het bestuur; iedereen zit in het bestuur zolang hij/zij dit zelf aangeeft.

Het bestuur vergadert minimaal 4 maal per jaar en verder zo vaak als bestuursleden noodzakelijk achten. De voorzitter stelt de agenda op; elk bestuurslid is gerechtigd om punten voor de agenda aan te dragen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer, bestuur en de interne en externe communicatie van de stichting.

Bestuursleden en leden van werkgroepen ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Samenstelling JKS Bestuur (versie sept. 2018)

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2018 is goedgekeurd door het bestuur in de vergadering van 25 januari 2018. U kunt het hier dowloaden:

JAARVERSLAG 2018 def

Doel en visie van de Janusz Korczak Stichting

logoKorczak Stichting

In 1982 is de Janusz Korczak Stichting in Nederland opgericht. Zij stelt zich ten doel het verbreiden van de kennis van het leven en werk van Janusz Korczak (art. 2 Statuten) en daarmee de verspreiding van zijn gedachtegoed. Tevens wil de Janusz Korczak Stichting haar initiatieven en activiteiten richten op concretisering van Korczaks ideeën over opvoeding en de rechten van het kind in scholen, kinderopvang en jeugdzorg.

Het gedachtegoed van Korczak wordt gekenmerkt door de volgende vijf principes:

 • respect voor het kind (als mens) in iedere levensfase
 • een gelijkwaardige relatie tussen volwassene en kind
 • het recht van het kind te zijn zoals het is
 • het recht van het kind op de dag van vandaag
 • het recht van het kind op zijn eigen ontwikkeling

Daarom streeft de Janusz Korczak Stichting naar een regelmatige ontmoeting met en inspiratie voor allen die in hun werk een opvoedkundige relatie hebben met kinderen en zich sterk verwant voelen met Korczaks ideeën.

De Stichting streeft geen commerciële doeleinden na en werkt zonder structurele (overheids)subsidies. De Korczak Stichting is politiek onafhankelijk en aan geen enkele politieke partij gelieerd. Indien de Korczak Stichting een initiatief of activiteit van derden ondersteunt, gebeurt dat uitsluitend op basis van een of meer van de bovengenoemde principes uit het werk van Janusz Korczak en het parallel lopen van doelstellingen en intenties tussen de Stichting en derden. Voor de realisering van eigen activiteiten maakt de Stichting gebruik van giften en donaties van haar donateurs en in incidentele gevallen van donaties van andere personen of organisaties.

Beleidsplan 2016 – 2020

Hier vindt u het  beleidsplan voor de periode van 2016 – 2020 van de Janusz Korczak Stichting Nederland. Vanaf 1982 heeft de stichting zich actief ingezet voor de verspreiding van het gedachtegoed van de Pools-Joodse pedagoog Janusz Korczak (1878 – 1942) in Nederland en ondersteunt zij op velerlei wijze activiteiten en organisaties die zich inzetten voor de rechten van kinderen.

In 2012 werd op bijzondere wijze het dertig jarig bestaan van de stichting gevierd met een jubileumconferentie in het Kinderrechtenhuis te Leiden. Tijdens deze conferentie werd vooral stilgestaan bij het feit dat Korczak in 1912 startte met zijn werk als directeur van het weeshuis Dom Sierot in Warschau en de betekenis van zijn ideeën en pedagogische praktijk voor de huidige opvoedingspraktijk. Tevens werd stilgestaan bij 1942, het jaar waarin Janusz Korczak met alle kinderen en medewerkers van het weeshuis vanuit het getto in Warschau werden weggevoerd naar Treblinka waar zij werden omgebracht.

Mensen kunnen vermoord worden, hun gedachten, ideeën en idealen echter niet. Des te meer reden voor het bestuur van de Janusz Korczak Stichting om zich te blijven in te zetten voor de rechten van kinderen door de verspreiding van het gedachtegoed van Korczak.

Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de Janusz Korczak Stichting en in het bijzonder voor onze lid/donateurs en vertegenwoordigers van de fondsen die ons werk ondersteunen. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven.

Namens het bestuur van de Janusz Korczak Stichting,

Arie de Bruin (voorzitter)

Beleidsplan Korczakstichting 2016

ANBI status

6B820FBB-E6C9-47D9-A881430587E3FD93_medium

De Janusz Korczak Stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt daarom uw donaties als gift aftrekken bij uw belastingaangifte (zie http://www.belastingdienst.nl).

1. Contactgegevens

De stichting draagt de naam Janusz Korczak Stichting.

Contactgegevens:
Hallincqlaan 23
3311 SC Dordrecht

tel. +31 (0)78 – 6144371
giro (IBAN) NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting
E-mail: info@korczak.nlwebsite: www.korczak.nl

 2. Kamer van Koophandel

RSIN Kamer van Koophandel: 81 67 68 -67

3. Doel en bestaansreden van de Janusz Korczak Stichting

Artikel 2 statuten
a. De Stichting stelt zich ten doel het verbreiden van de kennis van leven en werken van Janusz Korczak en voorts het ontplooien van initiatieven en activiteiten met als inspiratiebron kennis van leven en werken van Janusz korczak over opvoeding en de rechten van het kind op alle relevante werkterreinen, zoals onder andere onderwijs, jeugdhulpverlening.

b. Zij beoogt geen winst.

De wijze waarop de stichting haar doel tracht te realiseren is statutair vastgelegd en wordt o.m. bereikt door:

* het verzorgen van publicaties van en over Janusz Korczak en over actuele pedagogische thema’s vanuit het referentiekader van zijn gedachtegoed;

* het verzorgen van studiedagen, seminars en conferenties;

* het verzorgen van lezingen, workshops en trainingen voor docenten, hulpverleners, groepsleiders, studenten en ouders;

* het initiëren en begeleiden van onderwijsprojecten over de rechten van het kind vanuit het perspectief van Janusz Korczak (m.n. in pedagogische opleidingen);

* het beschikbaar stellen van literatuur, audiovisuele materialen en overige informatie;

* het uitgeven van het Digi Korczak Bulletin;

* het uitreiken van een tweejaarlijkse wisselprijs aan personen of instellingen die veel van de ideeën van Janusz Korczak in de praktijk hebben gebracht;

* het organiseren van een Nash Dom kamp: een zomerkamp dat jaarlijks plaatsvindt waar integratie en participatie van kinderen centraal staan;

* het onderhouden van internationale contacten met Korczak organisaties elders in de wereld;

* het ondersteunen van vrijwilligers en professionals die met kinderen leven en werken;

* deelname aan een werkgroep voor de Rechten van het Kind van het Europees parlement (“working group for the quality of childhood”);

* het jaarlijks uitgeven van een boek over een actueel pedagogisch thema waarbij steeds een verband wordt gelegd met het gedachtegoed van Korczak.

Zie verder Beleidsplan (2016 – 2020) zie nr. 5

4. Het bestuur van de stichting wordt (d.d. 1 augustus 2016) gevormd door

 • Arie de Bruin, voorzitter
 • Paul Boersma, penningmeester
 • Olga Middendorp, lid
 • Anouk Brink, lid
 • Hans Notten, lid
 • Maartje Bos, lid
 • Els v.d. Luit, lid
 • Math Partouns, lid

5. Beleidsplan

Het beleid van de stichting voor de komende jaren is verwoord in het Beleidsplan Janusz Korczak stichting 2013 – 2015 (zie Beleidsplan Korczakstichting 2016-2020)

6. Jaarverslag

De verantwoording over de uitgeoefende activiteiten en de inzage in de financiële huishouding hebben we verwoord in ons jaarverslag. (zie  JAARVERSLAG 2018 def

cijfers 2018

7. Beloningsbeleid

Bestuursleden werken als vrijwilliger en ontvangen geen beloning voor hun activiteiten voor de stichting. De mogelijkheid voor declaraties van gemaakte onkosten is vastgelegd in de Notitie Declaratiegedrag maart 2013. Hier te downloaden: beleid-declaratiegedrag

8. Privacy: 

Het privacy statement van de stichting kunt u hier downloaden: Privacy Statement JKS

   6B820FBB-E6C9-47D9-A881430587E3FD93_medium   ANBI nummer: 8167.68.067