6B820FBB-E6C9-47D9-A881430587E3FD93_medium

De Janusz Korczak Stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt daarom uw donaties als gift aftrekken bij uw belastingaangifte (zie http://www.belastingdienst.nl).

1. Contactgegevens

De stichting draagt de naam Janusz Korczak Stichting.

Contactgegevens:
Hallincqlaan 23
3311 SC Dordrecht

tel. +31 (0)78 – 6144371
giro (IBAN) NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting
E-mail: info@korczak.nlwebsite: www.korczak.nl

 2. Kamer van Koophandel

RSIN Kamer van Koophandel: 81 67 68 -67

3. Doel en bestaansreden van de Janusz Korczak Stichting

Artikel 2 statuten
a. De Stichting stelt zich ten doel het verbreiden van de kennis van leven en werken van Janusz Korczak en voorts het ontplooien van initiatieven en activiteiten met als inspiratiebron kennis van leven en werken van Janusz korczak over opvoeding en de rechten van het kind op alle relevante werkterreinen, zoals onder andere onderwijs, jeugdhulpverlening.

b. Zij beoogt geen winst.

De wijze waarop de stichting haar doel tracht te realiseren is statutair vastgelegd en wordt o.m. bereikt door:

* het verzorgen van publicaties van en over Janusz Korczak en over actuele pedagogische thema’s vanuit het referentiekader van zijn gedachtegoed;

* het verzorgen van studiedagen, seminars en conferenties;

* het verzorgen van lezingen, workshops en trainingen voor docenten, hulpverleners, groepsleiders, studenten en ouders;

* het initiëren en begeleiden van onderwijsprojecten over de rechten van het kind vanuit het perspectief van Janusz Korczak (m.n. in pedagogische opleidingen);

* het beschikbaar stellen van literatuur, audiovisuele materialen en overige informatie;

* het uitgeven van het Digi Korczak Bulletin;

* het uitreiken van een tweejaarlijkse wisselprijs aan personen of instellingen die veel van de ideeën van Janusz Korczak in de praktijk hebben gebracht;

* het organiseren van een Nash Dom kamp: een zomerkamp dat jaarlijks plaatsvindt waar integratie en participatie van kinderen centraal staan;

* het onderhouden van internationale contacten met Korczak organisaties elders in de wereld;

* het ondersteunen van vrijwilligers en professionals die met kinderen leven en werken;

* deelname aan een werkgroep voor de Rechten van het Kind van het Europees parlement (“working group for the quality of childhood”);

* het jaarlijks uitgeven van een boek over een actueel pedagogisch thema waarbij steeds een verband wordt gelegd met het gedachtegoed van Korczak.

Zie verder Beleidsplan (2016 – 2020) zie nr. 5

4. Het bestuur van de stichting wordt (d.d. 1 augustus 2016) gevormd door

  • Arie de Bruin, voorzitter
  • Paul Boersma, penningmeester
  • Olga Middendorp, lid
  • Anouk Brink, lid
  • Hans Notten, lid
  • Maartje Bos, lid
  • Els v.d. Luit, lid
  • Math Partouns, lid

5. Beleidsplan

Het beleid van de stichting voor de komende jaren is verwoord in het Beleidsplan Janusz Korczak stichting 2013 – 2015 (zie Beleidsplan Korczakstichting 2016-2020)

6. Jaarverslag

De verantwoording over de uitgeoefende activiteiten en de inzage in de financiële huishouding hebben we verwoord in ons jaarverslag. (zie  JAARVERSLAG 2018 def

cijfers 2018

7. Beloningsbeleid

Bestuursleden werken als vrijwilliger en ontvangen geen beloning voor hun activiteiten voor de stichting. De mogelijkheid voor declaraties van gemaakte onkosten is vastgelegd in de Notitie Declaratiegedrag maart 2013. Hier te downloaden: beleid-declaratiegedrag

8. Privacy: 

Het privacy statement van de stichting kunt u hier downloaden: Privacy Statement JKS

   6B820FBB-E6C9-47D9-A881430587E3FD93_medium   ANBI nummer: 8167.68.067