Janusz Korczak Stichting

Waarom kan een mens niet afwisselend groot en klein zijn?
Zoals er winter en zomer is, dag en nacht, slapen en waken? Niemand zou zich erover verbaasd hebben als het inderdaad zo was; dan zouden volwassenen en kinderen elkaar wel beter begrijpen
(Janusz Korczak)

Janusz Korczak Stichting

Hallincqlaan 23, 3311 SC Dordrecht 

tel +31 (0)78-6144371

Bank NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting 

E-mail: info@korczak.nl

De ledenadministratie wordt verzorgd door Paul Boersma:

 penningmeester@korczak.nl

 

Doel en visie

 

 

 

In 1982 is de Janusz Korczak Stichting in Nederland opgericht. Zij stelt zich ten doel het verbreiden van kennis van het leven en werk van Janusz Korczak (art. 2 Statuten) en daarmee de verspreiding van zijn gedachtegoed. 

Tevens wil de Janusz Korczak Stichting haar initiatieven en activiteiten richten op concretisering van Korczaks ideeën over opvoeding en de rechten van het kind in scholen, kinderopvang en jeugdzorg.

 

Lees verder JKS

Het gedachtegoed van Korczak wordt gekenmerkt door de volgende vijf principes:

 • respect voor het kind (als mens) in iedere levensfase

 • een gelijkwaardige relatie tussen volwassene en kind

 • het recht van het kind te zijn zoals het is

 • het recht van het kind op de dag van vandaag

 • het recht van het kind op zijn eigen ontwikkeling

De Stichting streeft geen commerciële doeleinden na en werkt zonder structurele (overheids)subsidies, is politiek onafhankelijk en aan geen enkele politieke partij gelieerd. Indien de Korczak Stichting een initiatief of activiteit van derden ondersteunt, gebeurt dat uitsluitend op basis van een of meer van de bovengenoemde principes uit het werk van Janusz Korczak en het parallel lopen van doelstellingen en intenties tussen de Stichting en derden. Voor de realisering van eigen activiteiten maakt de Stichting gebruik van giften en donaties van haar donateurs en in incidentele gevallen van donaties van andere personen of organisaties.

 

Bestuur

De stichting heeft een bestuur bestaande uit 8 leden. Zij zijn allen vrijwillig op persoonlijke titel toegetreden tot het bestuur; iedereen zit in het bestuur zolang hij/zij dit zelf aangeeft.

Het bestuur vergadert minimaal 4 maal per jaar en verder zo vaak als bestuursleden noodzakelijk achten. De voorzitter stelt de agenda op; elk bestuurslid is gerechtigd om punten voor de agenda aan te dragen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, financieel beheer,  en de interne en externe communicatie van de stichting.

Bestuursleden en leden van werkgroepen ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

 

Samenstelling Bestuur

Comité van Aanbeveling

 1. Jacques Vriens
 2. Prinses Laurentien
 3. drs. Riemke Leusink
 4. prof. dr. Hugo Heijmans
 5. prof. dr. Micha de Winter
 6. prof. dr. Luc Stevens
 7. Herman van Veen
 8. Joke van Leeuwen
Aanbevelingen

1. Jacques Vriens, oud-basisschooldirecteur en kinderboekenschrijver

“Het is belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun talenten te ontdekken om die te kunnen inzetten voor zichzelf maar óók voor anderen. Dat geeft zelfvertrouwen en vanuit dat gevoel kunnen kinderen aan de slag gaan met de dingen waar ze moeite mee hebben. Daarom spreken de ideeën van Janusz Korczak mij bijzonder aan.”

2. Prinses Laurentien van Oranje-Nassau, oprichter en dialoogleider Missing Chapter Foundation (zie: http://www.missingchapter.org) en kinderboekenschrijfster.

“Korczak was zijn tijd ver vooruit. Hij is een grote inspirator”

3. drs. Riemke Leusink, v.h. rector Chr. Lyceum Zeist

“ Net als koning Matthijsje de Eerste zijn de ‘prinsjes en prinsesjes’ van de 21ste eeuw vaak eenzaam. Opgroeiend in een tijd van overvloed, ogenschijnlijk grenzeloze keuzevrijheid en sociale media zijn jongeren op zoek naar wie zij zijn. Juist in onze complexe samenleving is Korczak actueler en urgenter dan ooit.”

4. prof. dr. Hugo Heymans, v.h. directie Emma kinderziekenhuis AMC

“Janusz Korczak is voor mij een lichtend voorbeeld van een kinderarts die zich al vroeg in de vorige eeuw heeft ingezet om kinderen de kans te geven hun talenten, hun mogelijkheden, ondanks slechte sociale, economische en/of medische omstandigheden optimaal te ontwikkelen.”

5. prof. dr. Micha de Winter, em. hoogleraar pedagogiek RU Utrecht

“Kinderen ontwikkelen zich niet zozeer door talloze deugden bij hen naar binnen te gieten, ze doen dat wel in een pedagogisch deugdelijke omgeving die egocentrisme weet om te zetten in sociaal gedrag. Korczak kan daarbij een belangrijke inspirator zijn.”

6. prof. dr. Luc Stevens, em. hoogleraar pedagogiek, oprichter NIVOZ

“Korczak, een groot postmodern pedagoog. Actueel dus.”

7. Herman van Veen (artiest, voorvechter voor de rechten van het kind), mede namens Lot’s Foundation.

“Gaat het de kinderen goed, dan gaat het de wereld goed.”

8. Joke van Leeuwen, auteur van vele (kinder)boeken. Zij schreef in haar boek “Beginnelingen” een prachtig hoofdstuk over Janusz Korczak als kind.

Beleid

Het Beleidsplan van de stichting is hier te downloaden: Beleidsplan Korczakstichting 2016 – 2020

Het privacy statement: Privacy Statement JKS

Beleid t.a.v. declaraties: Beleid-declaratiegedrag


Jaarverslag

Het jaarverslag van 2022 is goedgekeurd door het bestuur in de vergadering van  maart 2023

U kunt het hier downloaden: JAARVERSLAG 2023 (def)

 Eerdere jaarverslagen zijn te vinden bij Archief: Jaarverslagen korczak.nl

 

ANBI

De Janusz Korczak Stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

U kunt daarom uw donaties als gift aftrekken bij uw belastingaangifte. ANBI nummer: 8167.68.067.  De ANBI gegevens vindt u hier: ANBI gegevens 2024


Leer eerst jezelf kennen, voor je een kind wil leren kennen
(Janusz Korczak)

Schuiven naar boven